Dutch-NetherlandsEnglish (United Kingdom)

Algemene voorwaarden

E-mail Afdrukken PDF

Chuva Rainstyle

Atjehstraat 102 C

3072 ZJ Rotterdam

The Netherlands

 

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

www.chuvarainstyle.nl

+316-33 719 728

+316-33 869 812

 

KvK: 24443259

BTW: NL8199.07.261.B01

                                                                                                                                                ING bank 4218756

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website van Chuva Rainstyle (Website), op alle aanbiedingen en offertes van Chuva Rainstyle en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen jou en Chuva Rainstyle.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 Chuva Rainstyle kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten. De verzendkosten voor verzending binnen Nederland, volgens TNT Post, zijn € 6,75 voor pakketten tot 2kg. Indien je bij retournering geen ander product bij Chuva Rainstyle besteld, wordt de bijdrage in de verzendkosten niet terug betaald.

 

Artikel 3 – Gegevens

3.1 Je dient er zorg voor te dragen dat je gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeer je dat je wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.

3.2 Chuva Rainstyle garandeert dat al je gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder je voorafgaande toestemming.

3.3 Chuva Rainstyle zal je gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met je heeft gesloten na te kunnen komen en/of je aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan je e-mail-adres worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor jou aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij je daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

3.4 Je kunt altijd jouw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de Website.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Chuva Rainstyle van jouw bestelling.

4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Chuva Rainstyle is geaccepteerd.

 

Artikel 5 – Levering

5.1 De bestelling wordt afgeleverd op het adres dat je hebt opgegeven tijdens je bestelling op de Website. De leveringstermijn is maximaal 5 werkdagen.

5.2 Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze jou ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien je de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor jouw risico en rekening.

5.4 Indien je zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor jouw rekening.

5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 5 werkdagen heb je het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail aan Chuva Rainstyle te sturen ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ). Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 dagen na de kennisgeving aan je geretourneerd.

 

Artikel 6 – Risico tijdens transport

Gedurende het transport van de producten zal Chuva Rainstyle het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op jou overgaan.

 

Artikel 7 – Afkoelingsperiode

7.1 Je bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Chuva Rainstyle zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking (het Chuva Rainstyle rugzakje).

7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor jouw eigen rekening en worden verrekend met het geretourneerde bedrag.

 

Artikel 8 – Garanties

8.1 Chuva Rainstyle garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.

8.2 Je dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

8.3 Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal Chuva Rainstyle binnen dagen 30 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Chuva Rainstyle ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product kosteloos te vervangen of te herstellen.

8.4 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Chuva Rainstyle, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

Chuva Rainstyle blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 10 – Betaling

10.1 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaal jij op welke wijze de betaling tot stand zal komen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen via Ideal of overmaken op de rekening.

10.2 Chuva Rainstyle gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Chuva Rainstyle, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Chuva Rainstyle niet gelieerd is.

11.2 Je mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een hardcopy.

11.3 Je mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is niet toegestaan.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Indien door Chuva Rainstyle geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Chuva Rainstyle jegens jou beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld.

12.2 De aansprakelijkheid van Chuva Rainstyle voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

 12.3 Chuva Rainstyle sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Chuva Rainstyle, waaronder de Website, door een derde. 

12.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Chuva Rainstyle.

 

Artikel 13 - Diversen

13.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

13.2 De administratie van Chuva Rainstyle geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou gedane aanvragen en/of bestellingen. Je erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

13.3 Chuva Rainstyle is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met jou door een enkele kennisgeving aan jou aan een derde over te dragen.

13.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 

 

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Chuva Rainstyle aangepast worden. Chuva Rainstyle adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.